Услуги

Като акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ участва в прилагане на изискванията на националното законодателство по отношение на мониторинга на атмосфер ...
ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва вземане на проби и анализи по стандартизирани и вътрешно-лабораторни методи на следните видове води: подземни, повърхностни, пи ...
ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва вземане на проби и анализи на почви като прилага стандартизирани и вътрешно-лабораторни методи за изпитване.
ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва вземане на проби и анализи на Отпадъци – течни и твърди, утайки и седименти по стандартизирани и вътрешно лабораторни методи, съ ...
ЛИК „ЛИПГЕИ“ като акредитирана лаборатория участва в осъществяване на мониторинга на шума от промишлени източници в околната среда съгласно: НАРЕДБА ...
ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва калибриране на следните средства за измерване: