ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ

ЛИК „ЛИПГЕИ“ като акредитирана лаборатория участва в осъществяване на мониторинга на шума от промишлени източници в околната среда съгласно:
НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Изпитванията се извършват по фирмена методика, съобразена с методиката на определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие на Министъра на ОСВ № РД-536/27.12.1999 г.) и по стандартизиран метод.