КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва калибриране на следните средства за измерване:

Газанализатори по величини: кислород, въглероден диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид и общи въглеводороди;

Прахомери при непрекъснато измерване на газове - имисии и емисии;

Дебитомери при непрекъснато измерване на газове и

ВлагомериОт 30.06.2017 г. ЛИК извършва калибриране на средства за измерване на температура:
Цифрови термометри;
Съпротивителни преобразователи на температура и
Термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки).

При калибрирането на средствата за измерване се използват сертифицирани газови смеси и сертифицирани референтни материали, доставени от компетентни акредитирани производители, както и еталони и средства за измерване, калибрирани от компетентни лаборатории за калибриране.


Калибрирането, в зависимост от конкретното средство за измерване се извършва на място на експлоатация или в лабораторните помещения на ЛИК „ЛИПГЕИ“.