ИЗПИТВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Като акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ участва в прилагане на изискванията на националното законодателство по отношение на мониторинга на атмосферния въздух – емисии на вредни вещества, изпускани във въздуха и изпитвания за качеството на атмосферния въздух – имисии, като прилага стандартизирани и вътрешно лабораторни методи за изпитване.
В обхвата на акредитация на лабораторията са включени дейности по вземане на проби и изпитвания, съобразени с изискванията на нормативните документи:

НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. За реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

НАРЕДБА № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

Наредба № 9 от 3 май 1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и др.

Лабораторията разполага със съвременна и високо точна апаратура за осъществяване на своята дейност.
Ние сме една от малкото лаборатории в страната, които извършваме определяне масовата концентрация на полихлориранидибензодиоксини/ полихлориранидибензофурани (PCDDs/PCDFs) и полихлорирани бифенили (PCBs) в отпадъчни газове – емисии.

От 30 юни 2017 г. ЛИК е акредитирана да извършва паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии.