ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва вземане на проби и анализи по стандартизирани и вътрешно-лабораторни методи на следните видове води: подземни, повърхностни, питейни - за питейно-битови цели, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни, отпадни/преработени, за строителни цели, за производствени нужди и за напояване и морски.

Като акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ участва в прилагане на изискванията на националното законодателство по мониторинга на качеството на водите съгласно:

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и др.

Лабораторията разполага със съвременна и високо точна апаратура, с която извършва:

физикохимични анализи,
спектрофотометрични анализи,
спектрофотометричен анализ с поточен инжекционен анализ,
анализи с ICP – OES,
анализи с живачен анализатор,
анализи с газовхроматограф с пламъчнойонизационен детектор (GC/FID) и
анализи с газовхроматограф с масспектрометричен детектор (GC/MS).

Ние сме една от малкото лаборатории в страната, които извършваме определяне масовата концентрация на полихлорирани дибензо-р-диоксини /PCDD/, полихлорирани дибензофурани PCDF във води.