ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВИ

ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва вземане на проби и анализи на почви като прилага стандартизирани и вътрешно-лабораторни методи за изпитване.

Като акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ участва в прилагане на изискванията на националното законодателство по мониторинга на почви съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 1 август 2008 г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите и др.

Лабораторията разполага със съвременна и високо точна апаратура, с която извършва:
- физикохимични анализи,
- спектрофотометрични анализи,
- спектрофотометричен анализ с поточен инжекционен анализ,
- анализи с ICP – OES,
- анализи с газовхроматограф с пламъчнойонизационен детектор (GC/FID) и
- анализи с газовхроматограф с масспектрометричен детектор (GC/MS).

Ние сме една от малкото лаборатории в страната, които извършваме определяне масовата концентрация на диоксини и фурани в почви.