ИЗПИТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ-ТЕЧНИ И ТВЪРДИ,УТАЙКИ И СЕДИМЕНТИ

ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва вземане на проби и анализи на отпадъци – течни и твърди, утайки и седименти по стандартизирани и вътрешно лабораторни методи, съобразени със Заповед РД 950 на министъра на околната среда и водите относно методи за изпитване с цел основно охарактеризиране и установяване на съответствието.

Като акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ“ извършва охарактеризиране на отпадъци и участва в прилагане на изискванията на националното законодателство съгласно:

НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

НАРЕДБА 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и др.

Лабораторията разполага със съвременна и високо точна апаратура, с която извършва:

физикохимични анализи,
спектрофотометрични анализи,
спектрофотометричен анализ с поточен инжекционен анализ,
анализи с ICP – OES,
анализи с газовхроматограф с пламъчнойонизационен детектор (GC/FID) и
анализи с газовхроматограф с масспектрометричен детектор (GC/MS).

Ние сме една от малкото лаборатории в страната, които извършваме определяне масовата концентрация на диоксини и фурани в отпъдъци и утайки.