„Пехливанов Инженеринг“ ООД е фирма, която извършва комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки и експертизи.

Лабораторията за изпитване и калибриране на прахо-газови емисии и имисии (ЛИК ЛИПГЕИ) е независимо звено в структурата на „Пехливанов инженеринг“ ООД. От 2004 г. до сега лабораторията е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ по международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.

Услугите, които предоставяме са:
 • Изпитване на атмосферен въздух – емисии и имисии;
 • Извършване на паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259;
 • Изпитване на води, почви и отпадъци;
 • Изпитване на шум;
 • Вземане на проби от въздух, води, почви и отпадъци;
 • Калибриране на газанализатори;
 • Калибриране на прахомери при непрекъснато измерване на газове;
 • Калибриране на разходомери при непрекъснато измерване на газове;
 • Калибриране на влагомери;
 • Калибриране на средства за измерване на температура:
  -   Цифрови термометри;
  -   Съпротивителни преобразователи на температура и
  -   Термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки).

На 30.06.2017 г. ЛИК ЛИПГЕИ получи преакредитация и разширение на обхвата – Заповед № А 245/30.06.2017 г. на ИА БСА.

ЛИК ЛИПГЕИ е единствената лаборатория в страната, която е акредитирана да извършва паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259.

В политиката по качество са изложени принципите, които се спазват от лабораторията при извършване на изпитване и калибриране.

Политика по качеството