„Пехливанов Инженеринг“ ООД е фирма, която извършва комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки  и експертизи.
Лабораторията за изпитване и калибриране на прахо-газови емисии и имисии (ЛИК ЛИПГЕИ) е  независимо звено в структурата на „Пехливанов инженеринг“ ООД.  От 2004 г. до сега  лабораторията е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ по международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025. 
 
Услугите, които предоставяме са:
 
  Изпитване на атмосферен въздух – емисии и имисии;
 
  Извършване на паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии.
 
  Изпитване на води, почви и отпадъци;
 
  Изпитване на шум;
 
  Вземане на проби от въздух, води, почви и отпадъци;
 
  Калибриране на газанализатори;
 
  Калибриране на прахомери при непрекъснато измерване на газове;
 
  Калибриране на разходомери при непрекъснато измерване на газове;
 
  Калибриране на влагомери;
 
  Калибриране на средства за измерване на температура: 
 
  Цифрови термометри;
 
  Съпротивителни преобразователи на температура и
  Термоелектрични преобразователи на температура  (термодвойки).
 
На 01.07.2021 г. ЛИК ЛИПГЕИ получи преакредитация на обхвата със Заповед № А 395/01.07.2021 г. на ИА БСА. 
 
ЛИК ЛИПГЕИ  е единствената лаборатория в страната, която е акредитирана да извършва паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259.
 
В политиката по качество са изложени принципите, които се спазват от лабораторията при извършване на изпитване и калибриране..
 
Политика по качеството
ЗАЯВКИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ